Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Τραπεζοῦντα 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 15ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ Τραπεζοῦντος ὅπου ἐπραγματοποίησε διά τετάρτην φοράν τό ἐτήσιον προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Σουμελᾶ ἔνθα ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ἐξ Αὐστραλίας, καί Μπροβαρί κ. Θεοδοσίου, ἐξ Οὐκρανίας. Παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἐκ διαφόρων χωρῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka), ὅστις καί ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην τήν προτεραίαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Τραπεζοῦντος ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Halil İbrahim Ertekin, βοηθοῦ Νομάρχου τῆς πόλεως. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἐπικαλεσθείς τήν χάριν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ ηὐχαρίστησε τουρκιστί διά βραχέων τάς ἁρμοδίους Ἀρχάς διά τήν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐκφράσας συγχρόνως τήν ἱκανοποίησίν Του διότι ἡ UNESCO θά ἀναλάβῃ ἀνακαινιστικά καί ἐξωραϊστικά ἔργα ἐν τῇ ἱστορικῇ Μονῇ. 


Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐκεῖ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶνμνησθείς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Χαλδίας Κυρίλλου, Λαοδικείας Μαξίμου, Ποντίων τήν καταγωγήν, Ροδοπόλεως Ἱερωνύμου καί Κολωνίας Γαβριήλ.
Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Δήμαρχον Ματσούκας καί τό ἀπόγευμα μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷκατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀμερικῆς. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 19ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησεν εἰς Ἴμβρον ἐπί τῷ τέλει ἵνα προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ τήν 26ην τ. μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καλλιμάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λυδίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Frank Πανταζόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Serene καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελίδην, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Εὐδοξίας, ἐντεῦθεν. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεωργόπουλον, Ψυχολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Ἠλιάδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἔρσης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Σεγίσογλου, ἐντεῦθεν. 
- Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, καί Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Μπέργκε καί τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Τσιμάρα, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Μητσίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως Λευκωσίας, τήν Παρασκευήν, 16ην Αὐγούστου. 
Καταλλήλως δέ κατά: 
α) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνθίμου Πιλίτσογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 17ην τ.μ., καί 
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ καί Ἀναστασίας Καρλούτσου, ἐξ Ἀμερικῆς, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν, εὐλογήσας τόν νεοφώτιστον.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264