Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

0
0

Ι. Μητρόπολις Ιταλίας 
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος:«Ἡ ἁπλούστατη ζωή καί ἡ πλούσια διακονία τῶν Προστατῶν Ἁγίων μας, ζῶσαι μαρτυρίαι τῆς θεϊκῆς πρός τόν ἄνθρωπον βοηθεῖας, μέ τό μαρτύριον καί τά θαύματά των, ἀποτελοῦν ἐλπίδα ἄσειστον καί φῶς ἀναλλοίωτον εἰς τόν δρόμον του». 
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος, τό Ρίμινι, τό Μοντανέρ τοῦ Vittorio Veneto καί ἡ Τεργέστη, λαμπρά καί ὑπερήφανα πολιτιστικά «Κάστρα» πνευματικότητος καί προσευχῆς, φιλοξενίας καί ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἑώρτασαν τούς πολιούχους καί προστάτας των Ἁγίους, μέ πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις καί ἑορταστικάς συναντήσεις, μέ Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καί τάξιν. 
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος μέ τόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, τό Ρίμινι μέ τόν Ἅγιον Νικόλαον, τό Μοντανέρ μέ τήν Ἁγίαν Βαρβάραν καί ἡ Τεργέστη μέ τόν «Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος» Ἅγιον Νικόλαον, ἔχουν γίνει ἰσχυραί ἐπάλξεις καί πνευματικά ὁρμητήρια διά τήν διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας. Ἑκατοντάδες πιστοί προσκυνοῦν κάθε ἐβδομάδα εἰς τούς ναούς τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, καθώς καί εἰς τά Προσκυνήματα αὐτῆς, καί νέοι Ὀρθόδοξοι ἐκκλησιάζονται καί γίνονται πιστοί καί τακτικά Μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, φρουρούμενοι μέ τά αἰώνια μηνύματα τῆς Ὀρθοδοξίας καί θωρακισμένοι μέ τήν ἀγάπην, τήν πίστιν καί τήν ἐλπίδα, εἶναι ἄξιοι μαθηταί μιᾶς νέας ζωῆς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἄγρυπνοι φρουροί καί φύλακες τῆς ἱερωτάτης Παρακαταθήκης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς γνησίας Παραδόσεως τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ἡ Βόρειος Ἰταλία καί ἡ Κεντρική Ἀδριατική, αἱ ὁποῖαι διαφυλάττουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τάς ἀρχαιοπρεπεῖς αὐτῶν ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων (Μητροπολιτκός Ναός) καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, καθώς καί τάς μεγαλοπρεπεῖς ἐκκλησίας τοῦ Μιλάνου καί τοῦ Ρίμινι ὡσάν κεντρικάς ἑστίας, ἀφ’ ἑνός μέν Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως καί διαφωτίσεως, ἀφ’ ἑτέρου δέ ποιμαντικῆς φροντίδος τῶν μεταναστῶν, οἱ ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι συμπεριφερόμενοι καί πράττοντες, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα καί τήν ἐκκλησιαστικήν γραμμήν τῆς Ὀρθοδόξου Μητρόπολεως Ἰταλίας καί Μελίτης ἐπιτελοῦν μέ ἰκανότητα καί διάθεσιν πολλήν, σημαντικόν ποιμαντικόν καί κοινωνικόν ἔργον. 
Καθ’ ὅλας τάς Ἑορτάς τοῦ Νοεμβρίου καί τῶν πανηγύρεων τοῦ πρώτου δεκαημέρου τοῦ μηνός Δεκεμβρίου,ἦσαν παρόντες αἱ Προξενικαί Ἀρχαί, οἱ Πρόεδροι τῶν Κοινοτήτων, καθώς καί αἱ Ἐκκλησιαστικαί, Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί Ἀρχαί τῶν πόλεων. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χάρις εἰς τούς πολυετείς ἀγῶνας τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Γενναδίου, ἔχει ἀποκτήσει μέγα κῦρος καί πρωτοστατεῖ μέσα εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν τῶν Ἰταλικῶν πόλεων.Ἡ προσφορά αὐτῆς εἰς τόν Κοινωνικόν τομέα, καί ἰδίᾳ εἰς τό Μεταναστευτικόν πρόβλημα ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ εἶναι ἀξιόλογος, καθώς καί ἡ εἰλικρινής αὐτῆς συνεργασία καί ἡ θετική αὐτῆς συμμετοχή εἰς τά μεγάλα προβλήματα τῶν πόλεων, ὅπως τό περί «εἰρήνης», κ.λ.π. Ὁ Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, μέ ὑποδειγματικήν σύμπνοιαν καί ἀρίστην συνεργασίαν, δίδει τό παρών καί συμμετέχει ἐνεργά ὄχι μόνον εἰς τά ἐνοριακά ζητήματα, ἀλλά καί εἰς τά κοινά, γενικά, προσφέρει μεγάλας ὑπηρεσίας εἰς τό Μεταναστευτικόν τομέα, εἰς τάς φυλακάς καί εἰς κάθε ἄλλην δύσκολον περίπτωσιν μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων του. 

Ἐπιπλέον, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος ἐπεσκέφθη τήν 4ην Δεκεμβρίου τόν διῳρισθέντα ὑπό τοῦ Κράτους Ἔκτακτον Νομαρχιακόν Κομμισσάριον (Ἐπίτροπον) τοῦ Δήμου τῆς Βενετίας Δρ. Vittorio Zappalorto, ἵνα εὐχαριστήσῃ αὐτῷ, ἐπί τῇ ἀποφάσει τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ ἀνωτέρῳ Νομαρχιακός Κομμισσάριος, διά τήν παραχώρησιν νέας ἐκκλησίας τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως Mestre - Βενετίας, μέ γραφεῖον, ἐνοριακήν αἴθουσαν, κῆπον καί περιαύλιον χῶρον. Ὁ Κομμισσάριος ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον, χάρις είς τά προνόμια τῆς Μητροπόλεως, δηλαδή τήν ἀναγνώρισιν αὐτῆς, καθώς καί τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἱστορικοῦ «Concordato» μέ τήν Ἰταλικήν Δημοκρατίαν. Ἐνεκωμίασε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί ἀπεδέχθη πρόσκλησίν μου ὅπως ἐπισκεφθῇ τήν ἱστορικήν καί μεγαλοπρεπῆ ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων (νῦν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ). Ὁλίγας ἡμέρας ένωρίτερα, τήν 19ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου, προσκληθείς ὑπό τοῦ Κομμισσαρίου εἰς τά ἐγκαίνια τῆς Γεφύρας ἐπί τῇ χαρμοσύνῳ ἡμέρᾳ τῆς Παναγίας τῆς Ὑγείας (Madonna della Salute), ἔνθα φιλοξενεῖται ἡ παλαιά εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Μεσοπαντήτισσας, Κρητικῆς τέχνης καί προελεύσεως, παρευρέθη καί ὁ Ποιμενάρχης μας, κομίζων εἰς τόν Κομμισσάριον καί εἰς τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Βενετίας, διά τῶν Μ.Μ.Ε., τήν Σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί εὐχήν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἄλλοτε πρωτευούσης τῆς Repubblica Serenissima, Βενετίας.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264