Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1 Σεπτεμβρίου 2013)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τό Σάββατον, 31ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου,κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός καί ὁ Παναγιώτατος. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μετά πολλῆς ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, καί ἡ ἑορτή τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό αἰώνων τεθησαυρισμένης Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ὡς καί ἡ ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Αὐγούστου,συμπροσευχηθέντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Ἀσβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Μπουζίνου, ἐκ τῆς Περιβαλλοντολογικῆς Διευθύνσεως Τρικάλων τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Λάππα, Δημάρχου Τρικκαίων, καί ἐκ τῶν ΑΧΕΠΑ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πλοκαμάκη, καί ἀλλαχόθεν, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ. 


Τήν ἑπομένην,Κυριακήν, 1ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσεν, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τό ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς κτίσεως Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Α.Ὑψηλότης, ὁ Πρίγκηψ Παῦλος τῆς Ρουμανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Πριγκηπίσσης Λίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 


Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, Ζ’ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων,οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν καί εὐχάς, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης, ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, ᾧτινι συνεχάρη ἐπί τῇ 30ετίᾳ τῆς ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Λάσκαρην, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Γουϊνέᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Patrick Hanish, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Jaime Oriol Lopez, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Leyla Başakıncı, ἐξ Ἱσπανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Hüseyin Avni Mutlu, ἐπί τῇ 91ῃ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Αὐγούστου. 
- Τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς εἰρήνης ἐκδήλωσιν ἐν τῇ ἐν Büyükdere βιβλιοθήκῃ «Demirtaş Ceyhun», τήν Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου. 
- Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Διονυσίου Μποτώνη καί Εὐαγγελίας Παρθενοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν. 
- Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχου Siirt, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς πόλεως Siirt, ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264


click here for Latest and Popular articles on Search Engine Optimization (SEO)