Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η Χειροτονία του Επισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ιωάννου στο Σαμπεζύ (φώτο)

0
0

Η χειροτονία του Επισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ιωάννου, τελέστηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 15 Μαρτίου 2015, στον Ναό του Αποστόλου Παύλου - Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου,στο Σαμπεζύ της Ελβετίας | Centre orthodoxe, Chambésy, Suisse, le 15 mars 2015. 
Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ και ο Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. 
Ο νέος Επίσκοπος θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Πατριαρχικής Εξαρχίας των Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως στην Δυτική Ευρώπη. 
Ακολουθεί το σχετικό ανακοινωθέν του Ορθοδόξου Κέντρου του Σαμπεζύ.


Με την ευλογία και τη σεπτή εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου κατά την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, 15 Μαρτίου, ετελέσθη η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Επισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ιωάννου Renneteau. 
Η χειροτονία του νέου Βοηθού Επισκόπου εγένετο κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, στο Πατριαρχικό Κέντρο του Σαμπεζύ στη Γενεύη, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμία και συλλειτουργούντων του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κ. Ιώβ και του Θεοφιλ. Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου. Παρευρέθηκαν επίσης συμπροσευχόμενοι στο Ιερόν Βήμα ο Πανιερ. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ᾱμμοχώστου κ. Βασίλειος και ο Σεβ. Μητροπολίτης στη Γαλλία του Πατριαρχείου Αντιοχείας κ. Ιγνάτιος. 


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, προσφωνώντας τον Εψηφισμένο Επίσκοπο Χαριουπόλεως κ. Ιωάννη, ανέφερε: 
Ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε, 
Σήμερον, ἡμέρα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τελεσιουργούνται είς αὐτὸν τὸν ἀπέριττον καὶ ὅμως περικαλλῆ Ναὸν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀναμένει μὲ ὑπομονὴν τὴν εἰκονογραφικὴν τελείωσίν του διὰ νὰ διδάσκεται καὶ νὰ εὐφραίνεται ἡ εὐσεβὴς ψυχή τοῦ πιστοῦ, τελεσιουργοῦνται λέγομεν τὰ «ὅσια καὶ ἱερά». 
Ὄντως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐξέλεξάν σε τὸν ἱερέα Ἰωάννην Renneteau εἰς Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν ὑψηλὸν τίτλον τῆς πόλεως «Χαριούπολις»,τῆς Ἀνατολικῆς καλουμένης Θράκης, εἰς τὴν συνεδρίαν τῆς ἁγίας καὶ ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνὸς Φεβρουαρίου. Ἀνέθεσε δὲ ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία σου νὰ γίνῃ ἐνταῦθα, είς τὸν εὐλογημένον χῶρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ τῆς ταπεινότητός μου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Πατριαρχικῆς ἐν Εὐρώπῃ Ἐξαρχίας διὰ τὰς κοινότητας ρωσικῆς καταγωγῆς καὶ ἐκφράσεως καὶ μετὰ τοῦ παρ´ ἡμῖν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου. 
Ἰδού, λοιπόν, τὸ ἱστορικὸν τῆς ἐκλογῆς σου, ἀδελφὲ καὶ πεφιλημένε πάτερ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἔρχεσαι ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐν προβεβηκυίᾳ ἡλικίᾳ θὰ ἐλέγομεν συμβολικῶς, ὡς ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος Ἰωάννης, ὁ κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ κατὰ τὴν Ἀποκάλυψίν του. 


Παρενθετικῶς ἐπιτρέψατέ μου τώρα νὰ δοξολογήσω τὸ ὄνομα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ διὰ τὴν παρεχομένην Θείαν Αὐτοῦ Χάριν σήμερον, νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας τὸν Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριάρχην διὰ τὴν μετὰ τόσης πατρικῆς φροντίδος μέριμναν Αὐτοῦ διὰ τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ὅπου χρειάζεται εἰς τὸν σύγχρονον καὶ ραγδαίως ἐξελισσόμενον κόσμον, ὑμᾶς ὅλους τοὺς πολυπληθεῖς ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὸ ἠγαπημένον εὐσεβὲς ποίμνιον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον συνεχῶς ἀποδεικνύει μὲ πολλαπλᾶς ἐκδηλώσειςτὴν συγκινητικὴν εὐσέβειάν του, τὴν πιστότητά του καὶ τὴν ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν του. Εἶναι ἡ ὥρα νὰ ἐκφράσω πρὸς ὅλους σας τὴν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην μου, τὴν πατρικὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἀναγνώρισίν μου εἰς τὰ πρόσωπά σας, ὁ δὲ Πανάγαθος Θεός, ὁ τὰ πάντα ὁρῶν ἀπὸ οὐρανοῦ, νὰ σᾶς ἀνταποδώσῃ κατὰ τὰ ἔργα σας. 
Ἐπανερχόμενος πρὸς σέ, ἀδελφὲ καὶ φίλε Ἰωάννη! Δὲν θὰ σοῦ ἐπαναλάβω τὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου πρὸς τὸν μαθητήν του Τιμόθεον: «μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονήτω» (Α´ Τιμ. 4, 12). Ἀφιέρωσες ὅλην σου τὴν νεότητα εἰς τὴν πιστὴν καὶ ὑποδειγματικὴν ὑπηρεσίαν σου, τὴν διακονίαν σου πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας τῆς διασπορᾶς καὶ μάλιστα ἐπὶ τεσσαρακονταετίαν τὴν φραγκόφωνον Ἐνορίαν τῆς λεγομένης Κρύπτης. Μὲ τὸ συστηματικὸν ἔργον σου καὶ μὲ τὴν συνεργασίαν ἐξαιρετικῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων μέχρι σήμερον τὴν παρουσίαν καὶ ὑποδειγματικὴν βοήθειαν ἀπολαμβάνεις, κατώρθωσες καὶ προσθέτω ὅτι κατωρθώσατε, τὴν Κρύπτην νὰ τὴν ἀναδείξετε εἰς φανὸν μέγαν, ὁ ὁποῖος φώτιζε ἄπλετα πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἐρχόμενον πρὸς ὑμᾶς. Ὡμοιάσατε μὲ τὴν παραβολὴν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ• τὴν λυχνίαν, τὸ φῶς, οὐ κρύπτουσιν αὐτὸ «ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ´ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ» (Ματθ. 5, 15). 


Τὰ οὐσιαστικὰ καὶ θετικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας σου εἶναι εἰς ὅλους γνωστά. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἂς μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ εἴπωμεν καὶ ἐμεῖς, ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας, τὴν πίστιν τετήρηκας (πρβλ. Β´ Τιμ. 4, 7). Νῦν; δὲν ἐτελείωσε δι´ ἐσὲ ἀκόμα ὁ δρόμος! Πλούσιος ὤν, μὲ ὅλην τὴν δρᾶσιν σου, μὲ ὅλην τὴν πολύτιμον ἐμπειρίαν σου ἀπὸ τὴν πρακτικὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς σου, καλεῖσαι τώρα εἰς νέους δρόμους, πρὸς νέους ὁρίζοντες, πρὸς παλαιοὺς καὶ νέους ἀνθρώπους, γεννήματα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς μας, τῆς πολυτάραχης καὶ ἀποπροσανατόλιστης. Εἰς τὸ ἐσώτερόν σου εἶναι, θὰ ἀνακαλύψης μυστικῶς τὴν ἀκριβῆ ἔννοιαν τῆς Ἀρχιερωσύνης. Δύσκολος ὑπόθεσις, ἀλλ´ ὄχι ἀπραγματοποίητος. 
Ὅπου σὲ προώρισεν ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὰς ἀνάγκας της καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσαν τάξιν της, ἐκεῖ θὰ ἀφιερωθῇς, ὅση εἶναι ἡ δύναμίς σου. Καὶ θὰ γίνῃς στὴν πρᾶξι ὡς ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης. Καὶ θὰ διδάσκῃς καὶ θὰ ἐκπαιδεύῃς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ χρησιμοποιῶντας τὸ ὑπέροχο μήνυμά του: τεκνία μου ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Αὐτὸ τὸ ἐπιγραμματικὸ ἔλεγεν ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης σὲ προβεβηκυία, πολὺ προχωρημένη, ἡλικία. Ἀνέβα στὸ βουνὸ καὶ ψάξε νὰ βρῆς τὸ ἕνα πρόβατο, τὸ ἀγαπημένο, τὸ ἀπολωλός. Καὶ μὴ λησμονεῖς ὅτι γιὰ νὰ διδάξῃς αὐτὸ τὸ μήνυμα τεκνία μου ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, πρέπει πρῶτα πρῶτα ἐσὺ εἰλικρινὰ νὰ ἀγαπᾷς. Ἡ πνευματικὴ ζωή σου νὰ πλημμυρίζῃ ἀπὸ ἀγάπη, δίοτι ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
Ἐμεῖς θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Ἁγιο Πνεῦμα ἐντὸς ὀλίγου καὶ θὰ προσευχηθοῦμε γιὰ τὸ τετιμημένο πρόσωπό σου. Ἐσὺ, ἀδελφὲ Ἐπίσκοπε, προσευχήσου καὶ γιὰ ἐμᾶς νὰ μένουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία του τιμημένοι Διάκονοι τοῦ Θείου καὶ σωτηρίου Λόγου Του. 


Ο Θεοφ. άγιος Χαριουπόλεως κατά την αντιφώνησίν του ευχαρίστησε τόσο την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου για την πατρική στοργή, και την εμπιστοσύνη με τις οποίες τον περιβάλλουν, όσο και τον Σεβ. Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεμία και τον Θεοφ. Επίσκοπο Λαμψάκου κ. Μακάριο, αναφερόμενος με συγκίνηση σε γεγονότα και στιγμές από την πολυετή διακονία του στην ενορία των Γαλλοφώνων Ορθοδόξων της Γενεύης. Στην συνέχεια, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, κληρικούς και λαϊκούς, και το πολυπληθές εκκλησίασμα. 
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ιωάννης, υπηρέτησεν ως Ιερατικώς Προϊστάμενος της Γαλλοφώνου Ενορίας της Αγίας Αικατερίνης-Αγίας Τριάδος Γενεύης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας, καί εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου την 13 Φεβρουαρίου τ.έ. ως Βοηθός Επίσκοπος Αυτού, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χαριουπόλεως, τον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα διαθέση στην διακονία των λειτουργικών και ποιμαντικών αναγκών της Πατριαρχικής Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως. 
Μετά την ευχαριστήριον αντιφώνησιν του Αγίου Χαριουπόλεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας συνεχάρη και πάλιν τον νεοχειροτονηθέντα και ανεκοίνωσεν εις το πολυπληθές εκλησίασμα ότι Προϊστάμενος της Γαλλοφώνου Ενορίας της Αγίας Αικατερίνης-Αγίας Τριάδος Γενεύης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας διορίζεται ο μέχρι σήμερον υπηρετών ως εφημέριος, Αιδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Sadkowski, πτυχιούχος του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας του Πατριαρχικού Κέντρου του Σαμπεζύ.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images