Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21-22/3/2015)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἄγκυραν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν, καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Engelsiz Yaşam Vakfı» (Ἵδρυμα διά τήν ὑπέρβασιν ἐμποδίων τῶν προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας) ἐκδήλωσιν,ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ διά τό Σύνδρομον «Down», ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἐπιδόσας ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος τιμητικάς διακρίσεις εἰς εὐεργέτας καί δωρητάς αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῆς Εὐγεν. κυρίας Gürdal Akşit, πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, ἁρμοδίας διά τά ἄτομα μέ εἰδικάς ἀνάγκας, τοῦ Σοφολ. Μουφτῆ τῆς Πρωτευούσης Καθηγητοῦ κ. Mefail Hızlı, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου κ. Ahmet Lütfi Akad καί ἄλλων ἐπισήμων. 
O Παναγιώτατος, προσέφερεν εἰς τό ὡς ἄνω Ἵδρυμα τρία ἀναπηρικά ἁμαξίδια ἐν μέσῳ θερμῶν χειροκροτημάτων τῶν παρόντων, ἐπέστρεψε δέ εἰς τήν Πόλιν μετά τῶν συνοδῶν Του περί τό μεσονύκτιον. 

Μνημόσυνον Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 22ας Μαρτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη, κατά τήν σχετικήν συνοδικήν ἀπόφασιν, τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν παρελθοῦσαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Μητροπολιτῶν Εἰρηνουπόλεως Κωνσταντίνου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελετίου, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Νικοδήμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Δαμασκηνοῦ, Ἐπισκόπου Ἀμορίου Ἰωάννου, Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Γαβριήλ, Μητροπολιτῶν Ἰωαννίνων Θεοκλήτου, Ἐλασσῶνος Βασιλείου, Γρεβενῶν Σεργίου, Λύστρων Καλλινίκου καί Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν ὡς ἄνω κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόντῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Οὐκρανίας καί Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
-Ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, συμμετεχόντων εἰς Συνέδριον ἐν Χάλκῃ καί τῇ Πόλει, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Καλαθάκη, Σχολικῆς Συμβούλου Καθηγητῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Στόϊκον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent». 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν-Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ἐν τῷ Κέντρῳ γαστρονομικῆς τέχνης (Yemek Sanatları Merkezi), παρατεθέν δεῖπνον, τό Σάββατον, 21ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά: 
α) τήν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν συνεστίασιν καί μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς χώροις τοῦ Σχολείου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, καί 
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Latest Images

Trending Articles

Latest Images