Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΙΚΙΟΪ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΦΕΡΙΚΙΟΪ 
Ὡς ἦτο προγραμματισμένον ἀπὸ ἡμερῶν, ἡ Α.Θ.Π.ὁ Οἰκουμενικὸς ἡμῶν Πατριάρχης, κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ σήμερον μεθ’ ἁπάσης τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν ἡμῶν Ναὸν τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, προκειμένου νὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ. 
Τὴν Α.Θ.Π., ἀφιχθείσαν περὶ τὰς 17:00, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ προαυλείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἐν μέσῳ χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιῶν ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Ταταούλων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων, κ. Γεννάδιος, ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, κ. Ἀνδρέας, ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς Κοινότητος ἡμῶν, Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, καθὼς καὶ ὁ Ἐντιμοτάτη Ἐφοροεπιτροπὴ τῆς Κοινότητος, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου. 
Κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν τὰ βυζαντινὰ μέλη ἀπέδωσαν ἐξαιρέτως καὶ μεθ’ ἀκριβείας οἱ Πατριαρχικοὶ Χοροὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος α΄ δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, ἐνῷ τὸν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν καταλλήλως καὶ ἐπικαίρως ὁ Μέγας Σύγκελος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Ἀμβρόσιος.

Τὴν ἀκολουθίαν παρηκολούθησαν ἐπίσης ὁ παρεπιδημῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἴμβρου καὶ Τενέδου, κ. Κύριλλος, ἐκπρόσωπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Πόλεως, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας καὶ Πολωνίας, Πολίται καὶ μέλη τῆς Κοινότητος ἡμῶν. 
Μετὰ τὴν κατάκλεισιν τῆς ἀκολουθίας ὁ Παναγιώτατος χαιρέτισεν τοὺς παρευρισκομένους, καλωσόρισεν τοὺς ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἄλλων χωρῶν προσκυνητάς, ἐπῄνεσεν τὴν Ἐφοροεπιτροπὴν διὰ τὸ σημαντικὸν ἔργον συντηρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων αὐτοῦ, ἐνεθυμήθη τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Του, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κυροῦ Δημητρίου τοῦ Α΄,τοῦ ὑπηρετήσαντος ἐπὶ ἔτη εἰς τὴν Κοινότητά μας ὡς ἱερατικῶς προϊσταμένου, καθὼς καὶ πλειάδα ἄλλων σημαντικῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι πρὸ τῆς ἀναδείξεῶς των ὡς σημαντικῶν στελεχῶν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐν γένει Ἐκκλησίας, ὑπηρέτησαν εὐόρκως καὶ καλλικάρπως καὶ εἰς τὴν ἱστορικήν μας Κοινότητα, ὅτε αὔτη ἦτο ἐκ τῶν πολυπληθῶν τῆς Πόλεως. 
Τέλος,ὁ Παναγιώτατος ἐκάλεσεν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου, κ. Ἀνδρέαν, ὅπως εὐαρεστηθῇ νὰ ἀπευθύνῃ λόγους κατηχήσεως πρὸς τοὺς πιστούς.Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησεν ἀναφερθεῖς εἰς τὸν Ὅσιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν καὶ τὴν Ὁσίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν τονίσας ἰδιαιτέρως τὴν σημασίαν τῆς διδασκαλίας τῶν δύο πρώτων καὶ τοῦ ἀγωνιστικοῦ παραδείγματος τῆς δευτέρας καὶ καταδείξας διὰ βραχέων τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἁγία Ἐκκλησία προβάλλει τὰς μορφὰς αὐτὰς κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τοῦτο στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀκόμη, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεγράμμισεν ὅτι Τέλος τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ὁ Σαββατισμὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις. Διεπίστωσεν δὲ ὅτι τόσον ἡ Α.Θ.Π., ὅσον καὶ σχεδὸν κάθε πιστὸς ἐν τῇ Πόλῃ, γνωρίζουν καὶ ζοῦν καθημερινῶς αὐτὸ τὸ σταυραναστάσιμον μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον καὶ πάντοτε τὸν συγκινεῖ κάθε φορὰν ποὺ ἐπισκέπτεται τὰ ἅγια τούτα χώματα τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους μας. 
Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου ὅμιλος ὀρθοδόξων προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας ἔψαλλεν Αὐτῷ τὸν ἀρχαῖον ὕμνον τῆς Ἐκκλησίας «Φῶς ἰλαρόν» κατὰ τὴν γνωστὴν μουσικὴν γραμμήν, ἀλλὰ γερμανιστί. 
Ἠκολούθησεν σεμνὴ δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Π. καὶ τῆς συνοδείας Αὐτῆς ἐν τῇ παρακειμένῃ κοινοτικῇ αἰθούσῃ.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images