Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Σήμερον τήν πρωΐαν, Τρίτην, 10ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς των ἐκ τῆς πρωτευούσης Kuressaare τῆς νήσου Saaremaa, περιηγήθησαν τό Μεσαιωνικόν Μουσεῖον τῆς περιοχῆς,ὑπαντηθέντες ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Raul Salumäe. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πλησιόχωρον Ἱεράν Σκήτην τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Ἡγουμένης αὐτῆς Μοναχῆς Θεοδέκτης καί τῆς συνοδείας αὐτῆς. Ἐν τῷ ἐκεῖσε Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε σύντομον δέησιν καί ἐπιδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν Του εἰς τούς προσελθόντας πιστούς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς. 
Καθ’ ὁδόν πρός τήν περιοχήν Kaali, ὁ Πατριάρχης,ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Anto Raukas, Ἀντεπιστέλλοντος Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ἐσθονίας,ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἵνα ἐπισκεφθῇ τό Μουσεῖον Γεωλογίας,ὡς καί τόν παραπλεύρως προκληθέντα κρατῆρα ἐκ τῆς πτώσεως μετεωριτῶν, περιοχήν ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μοναδικόν, ἐξ ἐπόψεως ἐπιστημονικῆς καί τουριστικῆς, πόλον ἕλξεως ἐπισκεπτῶν ἐκ πάσης τῆς ὑφηλίου. 
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῆς νήσου Saaremaa, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν Läänemaa ἐκ βομβαρδισμοῦ ἐρειπωμένον Ἱ. Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ αὐτοῦ ἐνταφιασμένου ἱερέως Κωνσταντίνου καί πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων Ὀρθοδόξων. 
Εἶτα, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Τιμίας Συνοδείας Του διεπεραιώθησαν ἐκ τῆς προειρημένης νήσου εἰς τήν ἠπειρωτικήν γῆν τῆς Ἐσθονίας, καί μετέβησαν εἰς τόν ἐν Haapsalu Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς,ἐγκαινιασθέντα πρό τινων ἐτῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβροσίου λόγῳ τῆς συμβολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας πρός ἀναστήλωσιν καί ἀνακαίνισιν αὐτοῦ. Τόν Παναγιώτατον, εἰς τήν εἰσοδον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὑπεδέχθησαν ὁ Δήμαρχος Ἑντιμ. κ. Urmas Sukles μετά τῶν Ἀντιδημάρχων αὐτοῦ καί δημοτῶν, ὁ Λουθηρανός Πάστωρ τῆς περιοχῆς καί πολυάριθμοι πιστοί, οὕς ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά σύντομον δέησιν, ηὐλόγησε πατρικῶς ἀπευθύνας λόγους παρακλήσεως καί οἰκοδομῆς. 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τοῦ Δημάρχου Haapsalu, γεῦμα. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Κέντρον νευρολογικῆς ἀποκαταστάσεως τῆς περιοχῆςκαί συνωμίλησε μέ τούς ἀσθενείς, εὐχηθείς εἰς αὐτούς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί παρηγορίαν. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, ἀφοῦ ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Priit Eelmäe, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου, περιηγήθη τούς χώρους θεραπείας τῶν ἀσθενῶν, παρηκολούθησε προγράμματα ἀποκαταστάσεως αὐτῶν καί ἐνημερώθη διά τάς προσφερομένας ὑπηρεσίας ἐν αὐτῷ. 
Τό ἑσπέρας καί μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ταλλίνην, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον,τό ὁποῖον παρετέθη ἐν τῷ ἑστιατορίῳ ΤV-tower πρός τιμήν Τουὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης, ἐκφράσαντος τήν εὐγνωμοσύνην του εἰς τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν καί ἐνισχυτικήν παρουσίαν Του, δι’ ἧς ἐλάμπρυνε τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἐνενηκονταετῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκχωρήσεως τῆς αὐτονομίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, καί ἐπιδόσαντος Αὐτῷ τό ἀναμνηστικόν μετάλλιον τῆς ἐπετείου τῆς αὐτονομίας. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Μητροπολίτην Στέφανον,τούς λοιπούς ἱεράρχας, τόν ἱ. κλῆρον καί τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἄψογον διοργάνωσιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων καί τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν καί τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως ἐν Ἐσθονίᾳ, εὐχηθείς ὅπως ἡ τοπική Ἐκκλησία αὐξάνῃ καί κραταιῶται ἐν Κυρίῳ πρός ἐγκαύχησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Οὕτως ἐπερατώθη ἡ τρίτη ἐπίσκεψις τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἐσθονίαν μεταξύ 4ης καί 10ης Σεπτεμβρίου 2013, στεφθεῖσα ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images