Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (5-7-2015)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Γεν. Προξενείῳ αὐτῶν, καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. John R. Bass, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῷ Ἐντιμ. κ. Charles F. (Chuck) Hunter, Γεν. Προξένῳ ἐν τῇ Πόλει. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουλίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Χατζῆ, καί τούς λοιπούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἀμερικῆς προσκυνητάς καί διένειμεν εἰς αὐτούς τό ἀντίδωρον καί σταυρούς εἰς εὐλογίαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
-  Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον. 
-  Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδου Μπαλούρδου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παχώμιον καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μελέτιον, ἐκ Βουλγαρίας.
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Claudio Monge, ἐκ τοῦ Τάγματος τῶν Δομηνικανῶν, ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ζυμάρην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀρχοντούλας, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου, Πρόεδρον τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καί Πρόεδρον τῆς Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ἕνωσις Δήμων Ἑλλάδος), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου-Μαρίου Τσαλτᾶ, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀχιλλέα Χαλδαιάκην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν συγκληθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης Μουσικολογικήν συνάντησιν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Betty καί τῶν υἱῶν των Ἐντιμ. κ. Πέτρου καί κ. Ἀνδρέου, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Dragoljub Garić, Θεολόγον, ἐκ Σερβίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, στέλεχος τοῦ Ναυτιλιακοῦ Ὁμίλου «Danaos Managment», ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτοῦ τε καί τῆς οἰκογενείας του ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μάμμης αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Κ. Χρηστίδου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ, συνοδευομένους ὑπό τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Εὐφροσύνης Ἰορδάνογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκιούλογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παναγιώτου καί Κυριακῆς Νικολαΐδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαβεοχωρίου, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουλίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images