Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατά τά εἰωθότα, ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2016. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳμετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον,τ. Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων, ὅν προσεφώνησε διά ἐπαινετικῶν λόγων διά τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἱερόν ἀναλόγιον καί τήν Κοινοτικήν ζωήν τῆς Ὁμογενείας, τοῦ νέου Ἄρχοντος ἀντιφωνήσαντος δι᾿ ἀναφορᾶς εἰς τήν μετά τῆς Μ. Ἐκκλησίας σύνδεσίν του ἐκ τῶν μαθητικῶν του χρόνων, καί ὑποβαλόντος τάς εὐχαριστίας του διά τήν γενομένην τιμητικήν διάκρισιν. 
Ἀκολούθως,ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς,καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίας Του αὐτοῖς καί τοῖς οἰκείοις των. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεῶν Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος. 


Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου,εἰς ἥν παρέστησαν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεν. Vasily Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί πλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόν Ἑσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν υἱόν τοῦ ὡς ἄνω Διπλωμάτου Μύρωνα Bodnar. 
Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν δεῖπνονκαθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότης συνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί ἄλλων φιλοξενουμένων λαϊκῶν, εἰς οὕς προσέφερεν ἑόρτια δῶρα. 
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 1ην Ἰανουαρίου,ἑορτήν τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳμετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 


Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳκατά τήν καθιερωμένην ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην,ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ Νέῳ Ἔτει, καί ἀναφερθέντος μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ χρόνου, ὡς καί εἰς γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό λῆξαν ἔτος. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην,Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, εἰς Μ. Ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, εἰς ἐπιβράβευσιν τῆς εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ. 
* *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ φοιτητοῦ Θεολογίας Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καψάλη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γαβριήλ, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μασσαλίᾳ, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἰωάννας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Τζανμπεζντῆ μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης, φοιτητρίας ἐν Παρισίοις. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σύριον, Σύμβουλον Δημοτικῆς Ἑνότητος Κηφισίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί κ. Φιλίππου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσακιώρην, Ἔμπορον ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἕλεναν Κωττῆ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images