Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: INTER –"NE NE NE NE NE NE NE NOY"– NET

0
0

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Τὸ αὐτοκίνητον εἶναι μία παροδικὴ ἐμφάνισις". 
(Kaiser Wilhelm) 
Σήμερον σὺν τοῖς ἄλλοις, παθολογικῶς ἀσχολούμεθα μὲ τὸ κινητὸν τηλέφωνον, τὰ μηνύματα, τὰ Twitter, τὰ Blog, τὰ GoogleIn, τὰ Facebook, τὰ Instagram, τὰ e-mail κλπ. Καὶ τὸ κινητὸν διαδίκτυον ἔχει εἰσέλθει εἰς τὴν ζωήν μας ἀνεπιστρεπτί, ὡς ἕν "γλυκὸν δηλητήριον"ἀπὸ 20 ἐτῶν. Διατί ὅμως; Ἀπὸ ναρκισσισμὸν ὡς ἄλλοτε τῶν ὡραίων, πλουσίων καὶ ἰσχυρῶν, ἀπὸ μανίαν τῆς ἐπικοινωνίας, καθ΄ ὅσον ἐλλείπει σήμερον ἡ ἀνθρωπίνη τοιαύτη, ἀπὸ χειραγωγίαν κέντρων τοῦ διαδικτύου κ.ἄ.;
Διότι, ὡς γνωστόν, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον κοινωνικὸν ἐκ φύσεως. "Ἐξαρτᾶται"ἐκ τῶν ἄλλων, ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ ἐπικοινωνεῖ μετ'αὐτῶν, νὰ λαμβάνει ἀπαντήσεις εἰς τὰ λεγόμενά του,εἰς αὐτὰ ποὺ σκέπτεται καὶ νοιώθει. Τοῦτ'ἔστιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον τοῦ διαδικτύου φαίνεται ἡ ψυχική του ζωὴ νὰ διακατέχεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν ἀντικατοπτρίσεως κατὰ τό "νέο-καρτεσιανόν": "μὲ βλέπουν ἄρα ὑπάρχω", ὁ κακόμοιρος μόνος καὶ ἔρημος! Συγχρόνως ὅμως ἀπομονώνει τοὺς ἀνθρώπους ἔτι περισσότερον καὶ τοὺς μουγκοποιεῖ, διαταράσσον καὶ τὰς οἰκογενειακὰς σχέσεις. 
Ἡ "ἀντισφαίρισις"δὲ αὐτὴ προβάλλει εἰς ἑκάστην μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνάγκην, τοῦθ'ὅπερ καταδεικνύει καὶ ἡ ἔρευνα τῶν νηπίων, τὰ ὁποῖα ζητοῦν τοῦτο γοερῶς μέχρις ὅτου παραλύοντα, ἀποκοιμοῦνται! 


Ἀπὸ τὴν γέννησιν δῆλον ὅτι συνοδεύει τὸν ἄνθρωπον ἡ διαδικασία ἀναγεννήσεως τῆς προσωπικῆς του καὶ κοινωνικῆς ταυτότητος. Ἡ δὲ ἑλκυστικότης τῶν διενεργητικῶν μέσων ὑφίσταται καὶ εἰς τὴν ἐπαναζοωγόνησιν τοιούτων ἠχω-ἐμπειριῶν διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς ταυτότητος. 
Βεβαίως οἱ κριτικοὶ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς τεχνολογίας ὑποστηρίζουν τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τοῦ "ψηφιακοῦ καθολικισμοῦ". 
Οὐδέποτε ἄλλωστε ἦτο τόσον ἁπλῆ ἡ γνωριμία καὶ ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, ἡ πληροφόρησις καὶ ταχυτάτη διάδοσις τῶν πληροφοριῶν, ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς ἱεροὺς θεσμούς, γινομένη ἄνευ σεβασμοῦ τινος καὶ ἀπαραδέκτως, καὶ δὲν "δύναται"! νὰ ἐμποδισθεῖ! Ὡς ἐκ τούτου καὶ ἡ καλπάζουσα τεχνολογία ἰδίως παρὰ τοῖς "νεολαίοις", οἱ ὁποῖοι τὸ 2010 εἶχον τηλέφωνα εἰς ποσοστὸν 12% ἐνῶ τὸ 2015 92%, ἀσφυκτικῶς καὶ παθολογικῶς ἐνηγκαλισμένοι μὲ αὐτά. O tempora o mores! 
Ἐξ ἄλλου, εἰς τὰς ἀνησυχητικὰς ἐκτροπὰς τοῦ διαδικτύου ἀναφερτέοι καὶ οἱ θεαταὶ τῶν βίντεο βίας, πορνὸ καὶ παιδοφιλίας, οἱ ἀπατεῶνες χρῆσται αὐτοῦ, αἱ ἐγκληματικαὶ ὁμάδες, οἱ ἔμποροι λευκῆς σαρκὸς καὶ ὀργάνων, οἱ θιασῶται τῶν ρατσιστικῶν ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων δικτύων, οἱ μανιακοὶ, οἱ τζιχαντισταὶ καὶ ἄλλοι, ἐπιζητοῦντες καὶ αὐτοὶ τὴν πολυπόθητον Resonanz! Προσθετέαι δὲ καὶ αἱ ψυχικῶς διαστραμμέναι "προσωπικότητες", αἱ ὀργανωμέναι ὁμάδες μὲ παρανοϊκὰς θεάσεις καὶ ἀπόψεις περὶ τοῦ κόσμου, τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα μετὰ κυριαρχικῶν βλέψεων κ.ἄ. 
Ὅπως δὲ εἰς ἑκάστην νέαν ἐξέλιξιν καὶ τὸ διαδίκτυον δημιουργεῖ φόβους καὶ δύναται νὰ ἀποβεῖ εὐλογία ἢ ἀρὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον,μεταλλάσσον –καίτοι αἱ θεωρίαι διχάζονται– τὴν ψυχικὴν ζωὴν τοῦ χρησιμοποιοῦντος αὐτό, τὸ σῶμα –παράβαλλε τὴν καθιστικὴν ζωὴν καὶ τὴν διαρκῆ προσήλωσιν τοῦ βλέμματος ἐπὶ τῆς ὀθόνης μὲ τὰ ἐμφανιζόμενα προβλήματα ὑγίειας–, τὰς ἀνάγκας του, τὸν τρόπον συμπεριφορᾶς του καὶ ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώλειαν τῆς ἱκανότητος τοῦ βλέπειν, κρίνειν καὶ λύειν τὰ θέματα, τῆς δημιουργικότητος καὶ τῆς πρωτοτυπίας. Τέλος συντελεῖ εἰς τὴν αὔξησιν τῶν ἐξόδων, τῆς νοθείας, τοῦ ψεύδους, τῆς ἀπάτης, τῆς συκοφαντίας, τοῦ στρές, τῆς τρομοκρατίας, τοῦ πολέμου κ.ἄ. 
Πάντως οἱ ἰατροὶ καὶ κριτικοί, πολλάκις τὸ χαρακτηρίζουν ὡς λαϊκὸν ἐξαρτησιογόνον, καθ'ὅτι τοὺς ἀπορροφᾶ καὶ ἀποχαυνώνει τελείως, ὅπως νεωστὶ καὶ τὰ γατό-σκυλα!, ὥστε νὰ μὴν δύνανται νὰ ἐλέγξουν τὴν χρῆσιν του. 
Βεβαίως φανταστικὴ εἶναι ἡ βοήθεια, τὴν ὁποίαν παρέχει εἰς πλείστους τομεῖς τῆς ἐπιστήμης,ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς βιοτεχνολογίας (Bionik), πράγματα πάλαι ποτὲ ἀσύλληπτα διὰ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν. 
Ἀντιθέτως ἀπορρίπτει ταῦτα ἡ βιομηχανία καὶ τὰ κράτη ἐφ'ὅσον τὰ ἐνδιαφέρει κυρίως ἡ στήριξις τῆς οἰκονομίας, παρὰ ἡ μέριμνα διὰ τὴν ὑγίειαν τῶν πολιτῶν. Ἄλλωστε ἡ ἐξαρτησιογόνος μανία εἶναι ἓν πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων γενικῶς καὶ οὐχὶ τῶν μηχανημάτων, τῶν ἐργαλείων καὶ τῶν πωλητῶν αὐτῶν, ὅπως ἀκριβῶς μία μάχαιρα χρησιμεύει διὰ τὸν καθαρισμὸν ἑνὸς μήλου ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν φόνον τινός1
Τελικῶςδέον νὰ ζυγίζει τις ἐὰν τὰ ὠφέλη τοῦ διαδικτύου εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰς ζημίας του καὶ κυρίως νὰ προσέχει καὶ ἐλέγχει εἰς τὴν χρῆσιν του,διότι σήμερον ἔχει δημιουργήσει τὸ ἀηδιαστικὸν ἀλαλοὺμ ἀσχέτων, ψυχασθενῶν, περιθωριακῶν καὶ ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Ἀλλὰ μέχρι πότε; 
____________________________________________________ 
1- A. Teupke, Experiment am offenen Gehirn. Publik-Forum ἀρ. 13 (2016) 10. T. Schleider, Macht uns das Internet zu schlechten Menschen? Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 1 (2017) 46-47. M. Altmeyer, Ἔργ. μνημ., Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 2 (2017) 48-49. H. im Spring, Ἔργ. μνημ., Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 3 (2017) 44-45

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images