Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

$
0
0

φωτό: Yani Kayakoparan
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου 
Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἄρτης κ. Καλλινίκου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Κατ’ αὐτήν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε καί τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Χασάπη, φοιτητοῦ θεολογίας, μετονομάσας αὐτόν εἰς Καλλίνικον. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἀργολίδος, Ἑλβετίας καί Βελγίου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, συγγενεῖς τῶν νέων Ἱεράρχου καί διακόνου καί προσκυνηταί ἐξ Ἀργολίδος καί Ἑλβετίας. 
Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου. 


Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος διά νουθετηρίων καί παραινετικῶν λόγων πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτην, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι οὗτος καθίσταται Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι κληρονόμος τιμιωτάτων παραδόσεων καί φρουρός τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Γένους, ἐξ ἑτέρου δέ ἐτόνισεν ὅτι ἡ ἀρχιερατική διακονία τοῦ τελευταίου, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της μέ ἕδραν τήν Γενεύην, τήν πόλιν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν, τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, τῶν εἰρηνευτικῶν πρωτοβουλιῶν καί τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὀφείλει νά συμβάλλῃ εἰς τήν μεταλαμπάδευσιν τῶν ἰδανικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν πολυπολιτισμικήν καί θρησκευτικῶς ἀποχρωματισμένην Εὐρωπαϊκήν Ἤπειρον, μέσῳ ἀφ’ ἑνός μέν τῆς περαιτέρω ἐνισχύσεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρδοδόξου Κέντρου, οὗ τήν Προϊσταμενίαν ἀναλαμβάνει ὁ νεοχειροτονηθείς, οὕτως ὥστε τοῦτο νά καταστῇ δυναμικός τόπος διαλόγου, συνεδρίων, οἰκουμενικῶν συναντήσεων καί ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ἑνότητος, τῆς προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ κατά τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ διορθοδόξου, διαχριστιανικοῦ, διαθρησκειακοῦ, εἰρηνευτικοῦ καί διαλογικοῦ ρόλου του, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς ἐπιστηρίξεως τοῦ ἔργου τοῦ παρά τῶ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ λειτουργοῦντος ἀπό εἰκοσαετίας καί πλέον Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τοῦ ἀξιολόγου αὐτοῦ ἐπιστημονικοῦ φυτωρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, πρός πληρεστέραν καί σφαιρικωτέραν κατάρτισιν τῶν φοιτητῶν του, προερχομένων ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 


Ἀκολούθως, ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ χειροτονούμενος Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς Ἑλβετίαν, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τούς βιωματικούς δεσμούς του μετά τοῦ Φαναρίου καί νά μνημονεύσῃ μετ’ εὐλαβείας τοῦ ὀνόματος τοῦ γέροντος αὐτοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, τοῦ ἀπό Ἑλβετίας, κυροῦ Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, ὅστις ἐχειροτόνησε τόν νέον Ἀρχιερέα μετονομάσας αὐτόν εἰς Μάξιμον, πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, διαπρεποῦς Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν. 


Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Παναγιώτατος ἀπευθυνθείς διά πατρικῶν λόγων καί πρός τόν νεοχειροτονηθέντα διάκονον, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας ὅτι ἐπέλεξε τό ὄνομα Καλλίνικος πρός τιμήν τῶν ἕξ φερωνύμων προκατόχων Αὐτοῦ, ἀλλά καί πλειάδος ὁμωνύμων Ἱεραρχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὡς ὁ Καισαρείας Καλλίνικος ὁ Δεληκάνης, διαπρεπής κανονολόγος καί ἱστοριοδίφης, οὗτινος τό τρίτομον ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Τά ἐν τοῖς Κώδιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακίου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα», παραμένει ἕως σήμερον μνημειῶδες. Κατακλείσας, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς καί τούς γονεῖς αὐτοῦ διά τήν συγκατάθεσίν των πρός ἀφιέρωσιν ἑνός ἐκ τῶν τέκνων των εἰς τήν διακονίαν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
Τέλος, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος Καλλίνικος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Ξενοδοχείῳ «SVK», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ.κ. Σπυρίδωνα Σταυρόπουλον, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, καί Ἀπόστολον Χασάπην, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Παναγούλας, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φιλοθέης, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, Σπυρίδωνος, Μαρίας καί Νεκταρίου, οἰκείους τοῦ νεοχειροτονηθέντος διακόνου Καλλινίκου, ἐξ Ἄργους. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χασκαρλῆν, Καθηγητήν Μουσικῆς, Μάριον Καραχάλιον καί Βασίλειον Καραπάνον, Μουσικούς, ἐξ Ἄργους.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images