Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (6-7 Ιουλίου 2018)

$
0
0

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣ ΜΠΑΡΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑΣ 
Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουλίου τ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Οἰκουμενικὸς ἡμῶν Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος,ἀποδεχθεὶς εὐγενῆ πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκουπρὸς συνάντησιν ἐν Μπάρι Ἰταλίας, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τοῦ συντονισμοῦ τῶν ἐνεργειῶν Προκαθημένων διαφόρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς διάσωσιν τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ σκληρῶς δοκιμαζομένων χριστιανῶν ἀδελφῶν καὶ διατήρησιν τῶν ἐκεὶ ἀρχαίων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ τῆς Πόλεως, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, ἐκπροσώπου τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου εἰς τὴν συνάντησιν τοῦ Μπάρι, καὶ τοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ. 
Κατὰ τὴν εἰς τὸν ἀερολιμένα τοῦ Μπάρι ἄφιξιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπεδέξατο Αὐτὴν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, προστεθεὶς εἰς τὴν Πατριαρχικὴν συνοδείαν, ὡς καὶ ὁ Ὑπογραμματεὺς τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου Προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν Πανοσιολ. π. Ἀνδρέας Palmieri. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετὰ τῶν συνοδῶν Αὐτῆς κατέλυσεν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον Grande Albergo delle Nazioni. 
Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετὰ τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας μετέβη εἰς τὸν ἱστορικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ προϋπηντήθη ὑπὸ τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες οἱ συγκεντρωθέντες Προκαθήμενοι κατῆλθον εἰς τὴν ἐντυπωσιακὴν κρύπτην τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀπὸ αἰώνων φιλοξενοῦνται τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἅτινα καὶ προσεκύνησαν μετὰ συγκινήσεως ἅπαντες, τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα ἁψαμένου καὶ λαμπάδα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς κρύπτης. Μετὰ ταῦτα ἀνῆλθον ἅπαντες καὶ πάλιν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ὅπως ἐν συνεχείᾳ μεταβῶσιν εἰς τὴν παραθαλάσσιον ζώνην τῆς πόλεως τοῦ Μπάρι, ὅπου ἐπὶ εἰδικῶς πρὸς τοῦτο κατεσκευασμένης ἐξέδρας οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθόδοξοι καὶ ΡΚαθολικοί, ἀνέγνωσαν εἰς ἐπήκοον χιλιάδων πιστῶν χωρία ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς καὶ εὐχὰς εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν ἕκαστος, ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἀξίαν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων, τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς μεταξὺ πάντων ἀγάπης. Ἀκολούθως οἱ Προκαθήμενοι, ἐπευφημούμενοι ὑπὸ τοῦ πλήθους, ἐπέστρεψαν εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἔσχον μακρὰν σύσκεψιν καὶ ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τῆς δραματικῆς ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καταστάσεως διά τε τοὺς μεμονωμένους χριστιανοὺς καὶ διὰ τὰς ἀρχαίας αὐτῶν χριστιανικὰς κοινότητας, καταφανοῦς γενομένης πλέον τῆς προσπαθείας ἐκφοβισμοῦ καὶ ἐκριζώσεώς των ἐκ τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν καὶ κοιτίδων τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς συσκέψεως οἱ Προκαθήμενοι ἐξῆλθον εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀνεμένοντο ὑπὸ χιλιάδων λαοῦ, ἔνθα ὁ Ἁγιώτατος Πάπας ἐξεφώνησεν ἐπίκαιρον συγκινητικὸν λόγον, τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι "Μέση Ἀνατολὴ ἄνευ τῶν Χριστιανῶν δὲν δύναται νὰ ὑφίσταται", προτρέπων δὲ καὶ τοὺς παρισταμένους ὅπως υἱοθετήσουν ἐν ταῖς καθημεριναῖς των συναναστροφαῖς τὸν εἰρηνοποιὸν χαιρετισμόν "Εἰρήνη ἐπὶ σέ"! - "Su di te sia pace"! Ἅπαντες δὲ οἱ Προκαθήμενοι ἀπελευθέρωσαν συμβολικῶς λευκὰς περιστερὰς εἰς τοὺς οὐρανοὺς τῆς ἰταλικῆς πόλεως ‒ γεφύρας μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. 
Ἡ συνάντησις ἐπερατώθη τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὴν παράθεσιν γεύματος πρὸς πάντας τοὺς Προκαθημένους καὶ τὰς συνοδείας αὐτῶν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μπάρι Σεβ. κ. Francesco Cacucci. 
Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναχωρήσας ἐκ Μπάρι ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Πόλιν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images