Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 12ης Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Uspenski), τόν μεγαλύτερον ἐν Βορείῳ Εὐρώπῃ Ὀρθόδοξον Ἱ. Ναόν, καί προεξῆρχεν εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς ἑορτασμοῦς ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως καί τῆς Ἐκκλησίας ταύτης ὡς Αὐτονόμου ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Κατά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη μετά πάσης μεγαλοπρεπείας κατά τό τυπικόν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, συνελειτούργησαν μετά τοῦ προεξάρχοντος Προκαθημένουοἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, καί Μητροπολῖται Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτοῦ κ. Ἠλίας, Πάρνου κ. Ἀλέξανδρος καί Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος διηκόνησαν φοιτηταί τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐκ Joensuu, ἔψαλον ἡ Χορῳδία τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί ἡ Φιλλανδική Ὀρθόδοξος Χορῳδία Δωματίου, ἐνῷ ἐκκλησιάσθησαν οἱ ἐν Φιλλανδίᾳ Ἐξοχ. Πρέβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, πλῆθος πιστῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς χώρας καί Ὀρθόδοξοι μαθηταί ἐκ τῶν Δημοσίων Σχολείων τῆς Περιφερείας Ἑλσιγκίου, ποικίλης ἐθνικῆς προελεύσεως. Παρέστησαν ἀκόμη ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου τῆς Πρωτευούσης, ὁ Σοφολογ. Μουφτῆς τοῦ Ἐλσιγκίου κ. Ramil Beliaiev καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων τῆς Φιλλανδίας Ἐντιμ. κ. Gideon Bolotowsky.


Ὁ Πατριάρχης, μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀποσπάσματος, ἀπηύθυνε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀγγλιστί, βαρυσήμαντον ὁμιλίαν,ἀναφερθείς ἐκτενῶς εἰς τό νόημα τῆς ἑορταστικῆς ἐπετείου διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας καί εἰς τήν σημασίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξαρτήσεώς της ὡς Αὐτονόμου ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τονίσας, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ πρό ἐνενήκοντα ἀκριβῶς ἐτῶν παραχώρησις τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτονομίας εἰς αὐτήν τυγχάνει ἀπόρροια τῆς μητρικῆς μερίμνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς ἐμπεριστάτους Ἐκκλησίας.Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θ. Λειτουργίας τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Lasse Saarinen, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἀνταλλαγέντων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Ὀρθόδοξον Γηροκομεῖον «Οἶκος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου», γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφορείας τοῦ Ἱδρύματος Αἰδεσιμολ. κ. Ἰωάννου Härkin καί μελῶν αὐτοῦ. Ἀφοῦ ἐτελέσθη σύντομος δέησις ἐν τῷ φερωνύμῳ Παρεκκλησίῳ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα ἐν τοῖς χώροις τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν παραδοσιακή μουσική ἐκδήλωσις. 
Τό ἀπόγευμα,ὁ Πατριάρχης μετέβη ὁδικῶς εἰς Tikkurila, ὅπου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίουἐτελέσθη σύντομος δέησις, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν λόγον πρός τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς, μεταξύ ἄλλων, εἰς τήν εὐτυχῆ σύμπτωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς προμνημονευθείσης ἐπετείου σήμερον, 12ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Αὐτονόμου. Κατόπιν Πατριαρχικῆς προτροπῆς, ὡμίλησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος πρός τούς πιστούς τῆς σουηδοφώνου ἐνορίας ταύτης. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τούτου, ἐφύτευσε δενδρύλιον, σύμβολον εἰρήνης καί καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων μέ διαφόρους ἐθνικάς ταυτότητας καί πολιτισμικάς καταβολάς, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 90ετίας τῆς αὐτονομίας.


Εἶτα, ὁ Πατριάρχης μετέβη ἐκ Tikkurila εἰς Mellunmäki, καί προσεκύνησεν εἰς τό ἐντός ἐμπορικοῦ κέντρου εὑρισκόμενον Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Syväri,τό ὁποῖον, παρεκτός τῶν ἐκκλησιαζομένων μεταναστῶν, κυρίως ἐκ Ρωσσίας, ἐξυπηρετεῖ περιστασιακῶς καί τάς θρησκευτικάς ἀνάγκας τῆς Αἰθιοπικῆς παροικίας τῆς περιοχῆς, ἥτις καί ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τόν Ὑψηλόν ἐπισκέπτην μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αὐτήν παραδοσιακήν ἐθιμοτυπίαν. Ὁ Πατριάρχης, κατόπιν συντόμου δεήσεως, ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐξεθείασε τούς εὐρεῖς, ὡς ἀπόρροιαν τῆς καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, οἰκουμενικούς ὁρίζοντας τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου τοιαύτης, ὡς τελούσης ἐν ἀλληλεγγύῃ, κατά τρόπον ἔμπρακτον, πρός μέλη ἑτέρων χριστιανικῶν κοινοτήτων, ὡς ἡ προειρημένη ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐρυθραίας, διά τῆς συμβολῆς της εἴς τε τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τούτων καί εἰς τήν ὁμαλήν ἔνταξίν των εἰς τήν τοπικήν κοινωνίαν. Προσλαλιάν, ὡσαύτως, πρός τούς πιστούς ἀπηύθυνε, ἀνταποκρινόμενος εἰς Πατριαρχικήν προτροπήν, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος.


Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη ἐκ νέου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Uspenski) καί παρηκολούθησε τήν πανηγυρικήν συναυλίαν ἐπί τῇ ἀγομένῃ ἐπετείῳ μέ μουσικά ἔργα, τά ὁποῖα ἡρμήνευσαν αἱ Χορῳδίαι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ,ἡ Φιλλανδική Ὀρθόδοξος Δωματίου, ἡ Βυζαντινή τοιαύτη, ὡς καί ἡ Παιδική καί Νεανική τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν, Πρέσβεων, τῶν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἐντιμ. κκ. Atik Ali, Προέδρου τῆς Ἰσλαμικῆς Κοινότητος τῶν ἐν Φιλλανδίᾳ διαβιούντων Τατάρων, καί Anas Hajjar, Προέδρου τοῦ Ἰσλαμικοῦ Συμβουλίου τῆς χώρας, καί πλήθους φιλομούσων, οἵτινες κατέκλυσαν τόν Ἱ. Ναόν. 
Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς μουσικῆς ἐκδηλώσεως, ἐγένοντο αἱ προβλεπόμεναι ὁμιλίαι ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος καί τῆς Α.Θ. Παναγιότητος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων ἐσημείωσε χαρακτηριστικῶς ὅτι ἡ σχέσις μεταξύ Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί θυγατρός Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας ἐρείδεται εἰς δύο συνισταμένας, γεγονός τό ὁποῖον ἐπιτρέπει εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τοῦτο μέν νά τελῇ ἐν ὀργανικῇ συναφείᾳ πρός τήν Καθολικήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν λόγῳ τοῦ ὀντολογικοῦ δεσμοῦ της μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τοῦτο δέ νά μεριμνᾷ καί ἐργάζηται δυναμικῶς ὑπέρ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὁσάκις αὕτη ἀντιμετωπίζει δυσχερείας καί ἀντιξοότητας εἰς τήν οἰκουμενικήν μαρτυρίαν της πρός ἅπαντα τόν κόσμον.


Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἐπίσημον ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη, μεταξύ ἄλλων, εἰς τά ἱστορικά καί κανονικά προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, ἀφοῦ συνεχάρη τήν Ἐκκλησίαν Φιλλανδίας διά τήν ἑορταζομένην ἐπέτειον, ηὐχήθη ὅπως αὕτη προοδεύῃ καί ἀναπτύσσηται κατά πάντα ἐν Κυρίῳ, δίδουσα ἐνεργῶς καί ἀδιαλείπτως τήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν της. 
Μετά τό πέρας τῆς συναυλίας, παρετέθη εἰς τό Πνευματικόν καί Πολιτιστικόν Κέντρον «Σοφία», τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν μονοθεϊστικῶν (Ἀβρααμικῶν) θρησκειῶν τῆς χώρας, Ἐξοχ. Πρέσβεων, καθώς καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων, ἐν αἷς καί ὁ Γενικός Ἐπιτελάρχης τῆς Φιλλανδίας κ. Ari Puheloinen. 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ἀπαντητικήν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρόποσίν Του ἀνεφέρθη εἰς τόν δυναμισμόν τῶν ἅς ἐπεσκέφθη ἐνοριῶν, τούς νέους αὐτῶν, τήν πολυεθνικότητα ἐνίων ἐξ αὐτῶν, ὡς καί εἰς τάς ἀρίστας σχέσεις τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας πρός τήν Πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν τῆς Φιλλανδίας, καί ἐξῇρε τήν φιλίαν καί τήν συνεργασίαν αὐτῆς μετά τῶν ἄλλων ἐν τῇ χώρᾳ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τό θετικόν κλῖμα εἰς τάς σχέσεις της μέ τό Ἰσλάμ καί τόν Ἰουδαϊσμόν, κατά τό πρότυπον τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. 
Οὕτως ἔληξε καί ἡ Δευτέρα ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Φιλλανδίαν, ἡμέρα πλήρης ἐμπειριῶν, εὐχαρίστων διαπιστώσεων καί, κυρίως, λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images